เกี่ยวกับเรา

ค่านิยมองค์กร

1. สร้างสรรค์ แบ่งปันโอกาส
สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

(Sustainable Impact by Creating
Opportunities)


2. รู้สำนึกและมีจิตวิญญาณความเป็นเจ้าของ

(Sense of Ownership with Gratitude)


3. ร่วมมือร่วมใจ ตรงไปตรงมา
เพื่อความสำเร็จของทีม

(Candid Teamwork)


4. ทำทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจและเป็นกันเอง

(Serve with Integrity, Informality, and
Authenticity)


5. กระหายการเรียนรู้และไม่หยุดพัฒนาตนเอง

(Thirst for Wisdom and Self Development)


6. กล้าทดลองในสิ่งใหม่ พร้อมก้าวไปเป็น ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

(Experiment to Lead Change)


7. ทำงานให้เต็มที่ ปาร์ตี้ให้สุด

(Work Smart, Party Hard)