เกี่ยวกับเรา

                                บริษัท สำนักงานกฎหมายสิทธิประชา จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2542 เดิมใช้ชื่อว่า “สำนักงานบัญชีทนายความสิทธิประชา” ดำเนินประกอบกิจการธุรกิจทางด้านกฎหมายมาตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 21 ปี อาทิเช่น ฟ้องคดีแพ่งและคดีผู้บริโภคทั่วไป, ฟ้องคดีอาญา, ฟ้องคดีขับไล่หรือฟ้องคดีเพิกถอนนิติกรรมสัญญา การสืบทรัพย์และบังคับคดี ตลอดจนการยื่นฟ้องคดีล้มละลาย จนกระทั่งเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภท ภายใต้ชื่อ บริษัท สำนักงานกฎหมายสิทธิประชา จำกัด 

บริษัทฯมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการเร่งรัดหนี้สินและบริหารงานคดีให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบโจทก์ความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญโดยมีวัตถุประสงค์เป็นกลไลขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้แก่ธนาคารหรือสถาบันการเงินในการจัดการกลุ่มลูกหนี้ด้อยคุณภาพหรือกลุ่มลูกหนี้ที่มีความเสี่ยง เพื่อผลักดันให้กลุ่มลูกหนี้เหล่านั้น มีกติกาทางการเงินที่ดีให้แก่ธนาคารหรือสถาบันการเงิน อันส่งผลทางอ้อมในการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับภูมิภาคอื่น

ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทฯได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสำนักงานทนายความตามประกาศของนายทะเบียนสภาทนายความฉบับที่ 2/2546 มีวัตถุประสงค์ให้บริการงานทางด้านกฎหมาย รับว่าความอรรถคดีต่างๆภายใต้การบริหารงานของ นายนิติ เลิศฤทธิ์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ โดยได้ก่อตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ ณ จังหวัดนครราชสีมา และมีสำนักงานสาขากว่า 4 สาขา ได้แก่ สาขาสีคิ้ว, สาขากรุงเทพมหานคร, สาขามหาสารคาม และสาขาเชียงใหม่ ซึ่งในอนาคตบริษัทฯมีนโยบายในการขยายสำนักงานสาขาให้มากขึ้นในปี 2565 เพื่อรองรับงานคดีในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น