นโยบาย

นโยบายบริษัท

บริษัท สำนักงานกฎหมายสิทธิประชา จำกัด ได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของธนาคารและลูกค้าของบริษัทฯกลุ่มอื่น ในการจัดการงานคดีและเร่งรัดหนี้สินให้กับธนาคารและสถาบันการเงินอื่น โดยบริษัทฯมีแนวความคิดว่า ธนาคารและสถาบันการเงินต้องสามารถเข้าถึงและติดตามการทำงานของบริษัทฯได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้แก่ธนาคารและสถาบันการเงิน ในการจัดการหนี้เสียกับกลุ่มลูกหนี้ได้อย่างรวดเร็ว โดยบริษัทฯได้คำนึงถึงการบริการเป็นหลักจึงได้กำหนดวิธีการให้ข้อมูลและติดตามงานผ่านเว็ปไซส์ของบริษัทฯ 


ซึ่งบริษัทฯได้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ (Software) อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการทำงานให้มีประสิทธิภาพในอนาคต โดยระบบซอฟต์แวร์ (Software) ได้เข้ามาควบคุมและดำเนินงานในส่วนของบริษัทฯได้อย่างเป็นระบบ มีการให้ข้อมูลทางคดีที่รวดเร็วและแม่นยำแก่ธนาคารออมสินและสถาบันการเงินอื่น เพื่อติดตามและตรวจดูข้อมูลได้ทันทีผ่านระบบของบริษัทฯ นับว่าเป็นความสะดวกและรวดเร็วที่บริษัทฯจะพัฒนาเพื่อตอบสนองแก่ลูกค้า