นโยบาย

ค่านิยมองค์กร

  • สร้างสรรค์แบ่งปันโอกาสสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
  • กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน
  • สร้างสรรค์แนวคิดใหม่และรังสรรค์สู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพ
  • บริการด้วยความซื่อสัตย์จริงใจและเป็นกันเอง
  • เสริมความแข็งแกร่งด้วยพลังขององค์กร เพื่อความสำเร็จร่วมกัน
  • กล้าทดลองในสิ่งใหม่พร้อมก้าวไปเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารหนี้อันดับหนึ่ง
  • คำนึงและคาดการณ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เหนือกว่าความคาดหมาย